AKITADA FINALIST HONESUKI(KAKU)
   IZUMI MASATADA SEIHAGANE HONESUKI(KAKU)
   MANJI MASATADA BETSUUCHI HONESUKI(MARU)
   MANJI MASATADA BETSUUCHI HONESUKI(KAKU)