MINAMOTO AKITADA HONTANREN WAGYUUTOU
   MINAMOTO AKITADA HONTANREN WAGYUUTOU Stainless