MINAMOTO AKITADA HONTANREN SANTOKU(HOME)
   AKITADA FINALIST SANTOKU(HOME)
   IZUMI MASATADA SANTOKU(HOME)
   IZUMI MASATADA SEIHAGANE SANTOKU(HOME)
   MANJI MASATADA BETSUUCHI SANTOKU(HOME)