MINAMOTO AKITADA HONTANREN WAGYUUTOU
   MINAMOTO AKITADA HONTANREN WAGYUUTOU Stainless
   AKITADA FINALIST GYUUTOU
   AKITADA FINALIST SALMONHA GYUUTOU
   IZUMI MASATADA GYUUTOU
   IZUMI MASATADA SEIHAGANE GYUUTOU
   MANJI MASATADA BETSUUCHI GYUUTOU